Superbohaterowie są wśród Nas…

Superbohaterowie są wśród Nas… Rodzice Zastępczy. Są Wielcy. Dają miłość. Dają radość. Dają marzenia!

 

Rodzina stanowi model i normę dla wszystkich innych grup społecznych. To właśnie w niej dzieci zdobywają pierwsze doświadczenia, doznając w niej swoich pierwszych odczuć emocjonalnych. Dzięki rodzicom, opiekunom dzieci przyswajają obowiązujące wzorce i zasady współżycia, a także utożsamiają się ze swoim najbliższym otoczeniem, szukając w nim miejsca dla siebie. Rodzina to nie tylko i wyłącznie środowisko wychowawcze, to także najbliższe człowiekowi środowisko życia, najbliższa mu grupa, która opiera się na miłości oraz stwarzaniu poczucia bezpieczeństwa, wzbogacaniu życia dziecka, zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych, materialnych, dając swoim członkom zadowolenie i psychiczne oparcie.

W rodzinach przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci konieczne są interwencje charakteryzujące się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Na terenie powiatu świdnickiego pomoc taka świadczona jest między innymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, szkoły, ośrodki pomocy społecznej (tu: asystent rodziny), sądy (kurator sądowy) zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, czy też szereg fundacji i stowarzyszeń zajmujących się statutowo problematyką dziecka i rodziny.

superbohaterowieWspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Wsparcie prowadzone jest za zgodą rodziny i z aktywnym jej udziałem, przy wykorzystaniu potencjałów i zasobów własnych.

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodziców – na poziomie powiatu – organizowana jest piecza zastępcza sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Do zadań powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Rodzicielstwo zastępcze jest niezmiernie ważną formą opieki nad dzieckiem, gdy nie może jej sprawować rodzina naturalna. Więzi i relacje w rodzinie zastępczej budowane są w codziennych sytuacjach i domowych zdarzeniach. Negatywne i traumatyczne doświadczenia dzieci wyniesione z rodziny pochodzeniowej niezwykle intensywnie wpływają na codzienność dziecka i nowych opiekunów. Bardzo ważne w pracy z tą grupą dzieci jest podjęcie działań zmierzających do odbudowy relacji z innymi, odbudowy poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania do osób dorosłych. Wychowywanie się w ciepłej, rodzinnej atmosferze, wypełnionej miłością i poczuciem bezpieczeństwa – to bezwzględne prawo każdego dziecka. Praca z dziećmi, które nie mają możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej to szczególne wyzwanie wymagające wsparcia i pomocy służb odpowiedzialnych za pieczę zastępczą. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi utwierdza nas w przekonaniu, że jest to najlepsza forma pomocy dziecku, którego rodzice z różnych przyczyn nie mogą sprawować nad nim opieki.

Powiat organizuje szereg działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: organizowanie lokalnych akcji promujących rodzicielstwo zastępcze (spoty telewizyjne); organizowanie profesjonalnych szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe oraz kandydatów deklarujących chęć prowadzenia rodzinnego domu dziecka czy też zapoczątkowana w 2016 r. organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja. Regularnie w prasie ukazują się artykuły przybliżające problematykę rodzicielstwa zastępczego oraz upowszechniane są ulotki informacyjne.

Opiekę psychologiczno–pedagogiczną oraz wszechstronne wsparcie rodzinom zapewnia Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – OIK. Ośrodek w swoich zasobach kadrowych posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę: psychologów w tym psychologa dziecięcego, pedagoga, terapeutę, pracownika socjalnego, prawnika oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Oferujemy rodzinom zastępczym wsparcie i terapię skierowaną do dorosłych, dzieci i młodzieży, pełną diagnozę oraz plan pomocy dziecku.

Pracownicy Ośrodka opracowują i realizują szereg specjalistycznych szkoleń podnoszących kompetencje rodzin zastępczych. Dotychczas rodziny zastępcze skorzystały z oferty szkoleniowej dotyczącej: zaburzeń psychorozwojowych u dzieci (FAS, ADHD, zaburzenia opozycyjno–buntownicze), trudności związanych z kompensacją opóźnień
i dysharmonii w rozwoju dziecka (formy pracy, udział rodzica w procesie edukacji), psychologii i pedagogiki małego dziecka, czyli jak optymalnie wspierać dziecko w jego rozwoju. Propozycja szkoleń dla opiekunów zastępczych jest szeroka, szkolenia dopasowane są do aktualnych potrzeb. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Szkoła dobrego rodzica”– czyli jak mądrze i z miłością wychować dziecko.

Staramy się chronić zawodowych rodziców zastępczych przed wypaleniem zawodowym, w ofercie dla opiekunów mamy warsztaty gdzie analizujemy zawodową i rodzinną kondycję rodziny, oceniamy efektywność aktualnie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem, doskonalimy umiejętności pokonywania zagrożenia wypaleniem zawodowym i rozwijamy na nie odporność. Opiekunowie nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem, eliminację lub zmniejszenie destrukcyjnego wpływu stresu na funkcjonowanie zawodowe.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym wspólne pokonywanie napotkanych trudności – grupy wsparcia, zapewniamy pomoc prawną, psychologiczno–pedagogiczną oraz stałe wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza jest opieką tymczasową, dbamy o to, aby dzieci miały stały kontakt z rodzicami biologicznymi, staramy się, aby więzi emocjonalne łączące dziecko z mamą i tatą były podtrzymywane i nie gasły. Dbamy o to, aby dzieci zawsze miały szansę powrotu do rodziny pochodzenia. Zdajemy sobie sprawę, że dużo pracy leży po stronie rodziców biologicznych i to zależy od nich czy dziecko będzie miało szansę powrotu do rodzinnego domu.

Wszystkie rodzinne formy pieczy zastępczej stwarzają możliwość nawiązania bliższych więzi emocjonalnych, kompensujących deficyty rozwojowe dzieci, dają możliwość właściwego przygotowania do przyszłego samodzielnego dorosłego życia jednostki
w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej. Kluczową rolę w pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej stanowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z rodziną i dzieckiem.

Prawidłowo zorganizowana instytucjonalna piecza zastępcza umożliwia wsparcie pedagogiczno–opiekuńcze adresowane do grupy odbiorców wymagających indywidualnej pracy. W pracy z dzieckiem powinna być podkreślana jego wyjątkowa rola oraz wkład w życie społeczne. Bardzo ważnym czynnikiem stanowiącym bazę do prawidłowo świadczonej pracy pedagogicznej względem wychowanków umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest pobudzanie w wychowankach ich własnej aktywności.

Jeżeli nasz artykuł stanie się dla Państwa inspiracją owocującą w myśl o stworzeniu domu dla dzieci trafiających do systemu pieczy zastępczej zapraszamy do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu świdnickiego, mieszczącego się w Świdniku na ulicy Kolejowej 5 lub pod nr tel. (81) 467 00 77. Kontaktować z nami mogą się Wszystkie osoby pragnące zgłębiać wiedzę o rodzicielstwie zastępczym. Serdecznie zapraszamy!

 

Anna Modrzejewska – Kierownik OIK – ORPZ

Iwona Maluga – Dyrektor PCPR w Świdniku