Konkurs literacki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim!

 

Regulamin powiatowego konkursu literackiego promującego rodzicielstwo zastępcze pod tytułem: „MOJA NIEZWYKŁA PRZYGODA”

§ 1.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 2.

Konkurs ma za zadanie wsparcie kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze.

§ 3.

Patronat nad konkursem obejmuje Starosta Świdnicki.

§ 4.

Celem konkursu jest:

 • promowanie rodziny,
 • propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka,
 • wzmacnianie więzi w rodzinie zastępczej,
 • pobudzanie rodzin zastępczych oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,
 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
 • propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego,
 • szerzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego,
 • zwrócenie uwagi na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci.

§ 5.

Temat konkursu: Moja Niezwykła Przygoda.

§ 6.

Konkurs skierowany jest do dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży z powiatu świdnickiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

§ 7.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 • trafność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • stopień trudności wykonania.

§ 8.

Forma pracy – utwór literacki n.t. „Moja niezwykła przygoda”

Prace mogą być wykonane dowolną techniką literacką (np. proza, wiersz, list, komiks, książeczka obrazkowa)

§ 9.

Przyjmujemy prace własnego autorstwa (nie przyjmujemy plagiatu). Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 10.

 1. Praca literacka winna posiadać na odwrocie następujące informacje:
  • Imię i nazwisko:,
  • Wiek:,
  • Tytuł:,
 2. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

§ 11.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac literackich w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

§ 12.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 15.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
21 – 040 Świdnik, ul. Kolejowa 5

§ 13.

Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

§ 14.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

§ 15.

Informację o zwycięzcach zamieścimy na stronie internetowej oikswidnik.pl w maju 2017 r.

Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o terminie i sposobie wręczenia nagród.

§ 16.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu:

 • kontaktowania się z Uczestnikiem zgłaszającym,
 • selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają poszczególne tytuły;
 • poinformowania na stronie internetowej Ośrodka oraz na portalu społecznościowym o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu,poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika

§ 17.

Informację na temat konkursu udziela:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik
Tel. 81 467 00 77

§ 18.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.