Hostel w OIK Świdnik

Z pomocy w postaci schronienia w hostelu mogą skorzystać osoby, które są mieszkańcami Powiatu Świdnickiego i znalazły się w sytuacji realnego zagrożenia utraty życia lub zdrowia, przeżywające kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne. Oceny sytuacji klienta dokonują pracownicy OIK we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Pobyt w hostelu ma na celu odizolowanie od czynnika szkodliwego przy jednoczesnym działaniu na rzecz klienta np. poprzez stały, regularny kontakt terapeutyczny, monitorowanie stanu klienta, współpracę z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc klientowi.

Z każdym mieszkańcem hostelu opracowany zostaje indywidualny plan pracy, celem którego jest pomoc osobie w wyjściu z kryzysu.

Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej.

Hostel znajduje się w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 w Świdniku. Dysponuje 4 miejscami. Mieszkańcy hostelu mają do dyspozycji 2 pokoje, wspólną kuchnię i łazienkę.Utrzymywanie porządku we wszystkich tych pomieszczeniach jest obowiązkiem mieszkańców, co regulują ustalone grafiki dyżurów.

W wyjątkowych sytuacjach osobom przebywającym w hostelu zapewniony zostaje suchy prowiant i niezbędne środki higieny osobistej.

  • Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego.
  • Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące.
  • Hostel nie jest rozwiązaniem problemów mieszkaniowych