Piecza Zastępcza Świdnik - Oferta Ośrodka

Wiele osób zastanawiając się nad byciem rodziną zastępczą obawia się, że pozostanie sama z własnymi problemami. Rodzinom zastępczym pomagamy m.in.: w problemach wychowawczych, budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi, problemach organizacyjnych i prawnych.

Ośrodek oferuje:

  • opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną, którzy wspierają rodzinę zastępczą w pełnieniu jej funkcji (szczegóły w zakładce: Zadania)
  • pomoc psychologiczną - ukierunkowaną na pomoc rodzinie zastępczej w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych w kontekście sprawowania pieczy nad dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu
  • pomoc pracownika socjalnego
  • pomoc prawną

Dodatkowo pracownicy Ośrodka organizują szkolenia, warsztaty, pogadanki, które mają być odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się już istniejące rodziny zastępcze.

Każde dziecko ma prawo do kontaktów z rodziną biologiczną. Ośrodek daje możliwość spotkań małoletnich z rodzicami na terenie Ośrodka. Pokoje, którymi dysponuje Ośrodek stwarzają atmosferę sprzyjającą podtrzymywaniu relacji rodziców biologicznych ze swoimi dziećmi.