Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

W ramach swojej działalności Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze na podstawie autorskiego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, programu „Otwarte serce”.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 41.1.; 42.1, 46.1:

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku opieki z powodu wystąpienia w jego rodzinie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić.


Jak zostać rodziną zastępczą?

 • zgłosić się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i umówić na spotkanie informacyjne
 • złożyć podanie o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych
 • dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez ORPZ
 • uzyskać pozytywną opinię psychologiczno - pedagogiczną wydaną przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • odbyć szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych przeprowadzane w siedzibie Ośrodka

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.