Konkurs plastyczny "Moje marzenia"

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze pod tytułem: Moje Marzenia...

§ 1.

Organizatorem konkursu jest ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 2.

Konkurs ma za zadanie wsparcie kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze.

§ 3.

Patronat nad konkursem obejmuje Starosta Świdnicki.

§ 4.

Celem konkursu jest:

 • promowanie rodziny,
 • propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka,
 • wzmacnianie więzi w rodzinie zastępczej,
 • pobudzanie rodzin zastępczych oraz dzieci do wspólnego spędzania czasu,
 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
 • propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego,
 • szerzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego,
 • zwrócenie uwagi na trudną sytuację osamotnionych i osieroconych dzieci.

§ 5.

Temat konkursu: Moje marzenia...

§ 6.

Konkurs skierowany jest do dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży z powiatu świdnickiego umieszczonych w pieczy zastępczej.

§ 7.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 1. trafność doboru tematu pracy,
 2. jakość wykonania,
 3. oryginalność,
 4. stopień trudności wykonania.

§ 8.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) Uczestnicy konkursu przygotowują prace w formacie A4.

§ 9.

Przyjmujemy prace własnego autorstwa (nie przyjmujemy plagiatu). Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

§ 10.

Praca plastyczna winna posiadać na odwrocie następujące informacje:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Tytuł pracy:
Prace nie podpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

§ 11.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego.

§ 12.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 16.05.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
21 – 040Świdnik, ul. Kolejowa 5

§ 13.

Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

§ 14.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

§ 15.

Informację o zwycięzcach zamieścimy na stronie internetowej oikswidnik.pl w maju 2016 r. Zwycięzców poinformujemy pisemnie o sposobie wręczenia nagród.

§ 16.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.

§ 17.

Informację na temat konkursu udziela:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku
ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik
Tel. 81 467 00 77

§ 18.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.