Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku informuje, że posiada zbędne i uszkodzone składniki rzeczowego majątku ruchomego tj. meble biurowe: biurka, szafy, szafki do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na pisemny wniosek jednostki:

  1. sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych;
  2. organizacyjnej, o której mowa w wart. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-prawo oświatowe, niebędącej jednostką sektora finansów publicznych oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

Jednostki zainteresowane przyjęciem składników majątku prosimy w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 781 651 711.