Relacja z wizyty na Cyprze

W dniach 20-24 listopada 2017 r. pracownice Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku – Monika Gdula i Anna Wiechnik uczestniczyły w mobilności zagranicznej w stolicy Cypru - Nikozji w ramach projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”.

Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wyjazd zorganizowała Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.
Celem głów­nym pro­jektu był wzrost kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych w zakre­sie jako­ści stan­dardu two­rze­nia i wdra­ża­nia poli­tyk publicz­nych w obsza­rach zatrud­nie­nia, roz­woju przedsiębior­czo­ści, inte­gra­cji spo­łecz­nej i edu­ka­cji.
W ramach mobilności uczestniczki odwiedziły podczas wizyt studyjnych m.in. Departament usług socjalnych, Centrum redukcji szkód "Stohos”, Centrum Leczenia Uzależnień "Gefyra",Centrum poradnictwa dla nastolatków i rodziny, Jednostkę Rehabilitacji w Nikozji, Cypryjskią Radę Przeciwnarkotykową, Radę Młodzieży Cypru i Centrum interwencji kryzysowej, a także placówki opiekuńczo- wychowawcze i ośrodek adopcyjny. Udział w projekcie umożliwił wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych relacji zawodowych i poznanie specyfiki funkcjonowania pomocy społecznej na Cyprze.

Nawiązałyśmy nowe znajomości, wymieniłyśmy doświadczenia z innymi uczestniczkami projektu. Poznałyśmy zasady pracy systemu pomocy społecznej na Cyprze. Mogłyśmy go porównać do Polskich standardów. Wniosek – w Polsce nie mamy się czego wstydzić. Mamy doświadczoną i dobrze wykształconą kadrę. Pracujemy w podobny sposób – pomagamy nie tylko osobie potrzebującej, ale wspieramy cały system rodzinny. Wiadomo, problem wszędzie stanowią finanse. Tu także mogłyśmy zdobyć informacje, z jakich źródeł finansowania korzystają cypryjskie instytucje i fundacje. Wyjazd był niezwykłym doświadczeniem. - wspomina Monika Gdula, psycholog i pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.

Wyjazd pozwolił nam też na otwarcie się i pokonanie własnych barier i lęków. Był doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dał nam okazję do wzmocnienia wiary we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie zarówno na stopie zawodowej jak i prywatnej. Będziemy miło wspominać ten czas.- dodaje Anna Wiechnik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku.